ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ျမန္မာႏုိင္ငံ)၊ ေအေအပီပီ သည္ လူ႔အခြင့္အေရး၊ ဒီမုိကေရစီေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ရင္း မတရား ဖမ္းဆီးအက်ဥ္းခ် ခံခဲ့ရသည့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ မ်ားအား စိစစ္ကာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား စာရင္းအား အတည္ျပဳထုတ္ျပန္ လုိက္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးယံုၾကည္ခ်က္ ေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရသည့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အေရအတြက္သည္ ယခုလက္ရွိတြင္ အနည္းဆံုး ၁၅၇၂ ဦးရွိၿပီး ထုိအထဲမွ ၉၁၈ ဦးသည္ မည္သည့္ေထာင္မ်ားတြင္ ေသခ်ာေပါက္ ရွိေၾကာင္း ေအေအပီပီမွ အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ လတ္တေလာအခ်ိန္တြင္လည္း က်န္ရွိေနသည့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား မည္သည့္ေနရာတြင္ ရွိေနသည္ ဥပမာ-၎တို႔အား မည္သည့္ အက်ဥ္း ေထာင္တြင္ ထိန္းသိမ္းထားသည္ (သို႔) မည္သူတုိ႔ မည္သည့္အခ်ိန္က မည္သည့္ေထာင္မွ လြတ္ေျမာက္သြားသည္ဆိုသည္ကို အတည္ျပဳ ေျပာဆုိႏုိင္ရန္ ဆက္လက္ စိစစ္လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိပါသည္။ စိစစ္အတည္ျပဳမႈလုပ္ငန္းစဥ္အား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ ေနဆဲ ျဖစ္သည့္ အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အေရအတြက္သည္ ၉၁၈ ဦးသာရွိသည္ဟု ဆိုလိုျခင္း မဟုတ္ပါ။ ထုိကိန္းဂဏာန္းသည္ လက္ရွိအထိ အတည္ျပဳခ်က္ရယူၿပီးေသာ ပမာဏသာ ျဖစ္ပါသည္။ က်န္ရွိေနသူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအား ဆက္လက္ စိစစ္ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ လြတ္ေျမာက္သြားၿပီးျဖစ္သည္ဟု အတည္ျပဳခ်က္ မရယူႏုိင္ေသးပဲ စာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္လုိက္သည့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား တဦးတေယာက္သည္ အကယ္၍သာ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္းရွိေနပါက ထုိသူအတြက္ လြန္စြာ နစ္နာမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အတည္မျပဳႏုိင္ ေသးေသာသူမ်ား ဆက္လက္စိစစ္ဆဲ သူမ်ားအား စာရင္းမွ မပယ္ဖ်က္ေသးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ နယ္စြန္နယ္ဖ်ား တုိင္းရင္းသား ေဒသမ်ား၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း မ်ားကဲ့သုိ႔ ေနရာေဒသမ်ားမွ သတင္းအခ်က္အလက္ရရွိရန္ လက္လွမ္းမမီမႈ၊ ၂၀၀၇ စက္တင္ဘာလကဲ့သုိ႔ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားအား အစုလုိက္အၿပံဳလုိက္ ဖမ္းဆီးသည့္ ကာလအတြင္း တိက်ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ မရရွိႏုိင္မႈ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား အေျခအေနႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားမႈ သတင္း အခ်က္အလက္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိျခင္း၊ တရား၀င္ သတင္းအခ်က္အလက္ မရရွိႏုိင္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အေရအတြက္သည္ ေအေအပီပီမွ စုေဆာင္းျပဳစုထားသည့္ လက္ရွိစာရင္း အေရအတြက္ထက္ပင္ မ်ားျပားႏုိင္သည္ဟု ေအေအပီပီမွ ယူဆပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အေရအတြက္ စိစစ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အား ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ေနဆဲ ျဖစ္သည့္အတြက္ အတည္ျပဳႏုိင္သည့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အေရအတြက္သည္လည္း တုိးျမင့္လာႏုိင္ပါသည္။ ေအေအပီပီအေနျဖင့္ အတည္ျပဳႏုိင္သမွ်ေသာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အေရအတြက္အား ဆက္လက္သတင္းထုတ္ျပန္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ လူ႔အခြင့္အေရး၊ ဒီမုိကေရစီေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးတုိ႔ အတြက္ လုပ္ေဆာင္ရင္း အက်ဥ္းခ် ခံထားရေသာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား အက်ဥ္းေထာင္အသီးသီးႏွင့္ ရဲဘက္စခန္းမ်ားတြင္ ရွိေနၾကာင္း ကိန္းဂဏာန္း အေရအတြက္ႏွင့္တကြ လူသိရွင္ၾကားထုတ္ျပန္ရန္မွာ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရအပါအ၀င္ ျမန္မာစစ္အစုိးရ အဆက္ဆက္မွ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမရွိပါဟု ျငင္းကြယ္ေလ့ရွိသည့္အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းရွိ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အေရအတြက္အား သတင္းမွန္ ထုတ္ျပန္ေလ့ မရွိသည့္အတြက္ ေအေအပီပီအပါအ၀င္ ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ အတိုက္အခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသား အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိ လုပ္ေဆာင္မႈသာမရွိခဲ့လွ်င္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၏ ကံၾကမၼာသည္ လူသူမသိအေျခအေနသို႔ ဆိုက္ေရာက္ေနမည္ ျဖစ္သည္။

2011.12.23 AAPPB Burmese version Bur ျမန္မာ

2011.12.23 AAPPB Political prisoner list is now 1,572 – location of 918 confirmed and documented

2011.12.24 Mizzima - political-prisoners-number-1572-aapp