အာရပ်ကမ္ဘာက လူထုလှုပ်ရှားမှုလိုမျုိး ြမန်မာြပည်မှာ မလိုအပ်ေသးဘူးလို့ မြကာခင်က ေထာင်ကေန လွတ်ေြမာက်လာတဲ့ ထင်ရှားတဲ့ လူရွှင်ေတာ် ကိုဇာဂနာက ေြပာပါတယ်။

မစ်ြကီးနားေထာင်ထဲမှာ သတင်းစာ၊ ဂျာနယ်၊ မဂ္ဂဇင်းေတွကို ဖတ်ခွင့်ရခဲ့ြပီး အာရပ်ေနွဦးလုိ့ လူသိများတဲ့ လူထုလှုပ်ရှားမှုေတွအေြကာင်း သိခွင့်ရခဲ့တယ်လို့ ကိုဇာဂနာက ေြပာပါတယ်။

“အာရပ်ေနွဦးကေတာ့ ေြပာင်းလဲသွားတယ်လို့ ေြပာေနြကတာေပါ့။ သို့ေသာ် ကဒါဖီလည်း မမိေသးဘူး။ ဘယ်နားေရာက်ေနလဲ မသိဘူးေပါ့။ ဒါေတွကေတာ့ ကျေနာ်တို့ ဖတ်ေနရတာပဲေလ။ ကမ္ဘာေပါ်မှာ အြကီးအကျယ်ေြပာင်းလဲေနတာေတာ့ ေတွ့တာေပါ့။ ြမန်မာြပည်မှာေတာ့ အြကီးအကျယ် ေြပာင်းလဲတယ်လို့ ေြပာလို့မရေသးတဲ့ မြပီးေသးတဲ့ ြမစ်ဆုံြကီးကေတာ့ ရပ်သွားသည်ဟု ဆုိသည်ေပါ့။ အဲဒါေလာက်ေတာ့ ေတွ့ပါတယ်။”

ြမန်မာြပည်မှာ အာရပ်ေနွဦးလို လှုပ်ရှားမှုမျုိး မလုိအပ်ေသးဘူးလုိ့လည်း ကိုဇာဂနာက ေြပာပါတယ်။

“အဲဒါေတာ့ မယူဆဘူး။ ဒီအချိန်ကို ေြပာတာေနာ်။ ေနာက်လာမယ့် ၂ နှစ်ကိုလည်း ြကိုမြမင်နိုင်ေတာ့ မသိေသးပါ။ သုိ့ေသာ် ဒီအချိန်နဲ့ေြပာမယ်ဆုိရင်ေတာ့ ခုအချိန််မှာ မလိုေသးဘူးလို့ ကျေနာ်ထင်တယ်။ ေနာက်ြပီးေတာ့ အခုချိန်မှာ လမ်းေပါ်မှာထွက်ြပီး ဆန္ဒြပေနရမယ့် အချိန်မဟုတ်ဘူးလုိ့ကို ကျေနာ်ယူဆပါတယ်။”

ကိုဇာဂနာကို ၂၀၀၇ ခုနှစ် ေရွှ၀ါေရာင်သံဃာေတာ်ေတွ ဦးေဆာင်တဲ့ လှုပ်ရှားမှုနဲ့ ပတ်သက်မှု အပါအ၀င် အြခားပုဒ်မေတွနဲ့ အစိုးရက ေထာင်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့တာပါ။

အနုပညာနဲ့ နိုင်ငံေရးကိစ္စေတွကို ဆက်လုပ်သွားမယ်လို့ဆုိတဲ့ ကိုဇာဂနာက နိုင်ငံေရးကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လုိ့ေတာ့ ေဒါ်ေအာင်ဆန်းစုြကည်နဲ့ ေဆွးေနွးသွားမယ်လို့ ဆုိပါတယ်။

အာရပ်ေနွဦးပံုစံ လူထုလှုပ်ရှားမှုေတွဟာ ြမန်မာြပည်အတွက် အေြဖ မဟုတ်ဘူးလို့ ြမန်မာ့ဒီမုိကေရစီေခါင်းေဆာင် ေဒါ်ေအာင်ဆန်းစုြကည်ကလည်း မြကာခင်က ေြပာြကားခဲ့ပါတယ်။

2011.10.17 DVB Zarganar to embark on prison tour

2011.10.17 DVB Zarganar to embark on prison tour - Burmese version Bur ျမန္မာ