ပီးခဲ့တဲ့ အပတ်က ရန်ကုန်မှာ နိုင်ငံြခားသား ဧည့်သည်ေတွေရာ ြမန်မာနိုင်ငံသားေတွပါ အံ့ြသသွားေစေလာက်တဲ့ အြဖစ်အပျက် တခု ြဖစ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါကေတာ့ လွတ်လပ်ြခင်းအနုပညာ ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ပွဲေတာ်ကို ြပည်လမ်းေတာ်၀င်စင်တာမှာ ေအာင်ေအာင်ြမင်ြမင် ကျင်းပနုိင်ခဲ့ြခင်း ြဖစ်ပါတယ်။ အားလံုးကို အံ့အားသင့်ေစခဲ့တယ် ဆိုတာကေတာ့ တကယ့်ကို နိုင်ငံမှာ ဒီမိုကေရစီ ရေနတဲ့အလား လွတ်လွတ်လပ်လပ် ကျင်းပနိုင်ခဲ့လို့ပဲ ြဖစ်ပါတယ်။ တကယ်ေတာ့ ဒီလို ကျင်းပနိုင်ဖို့ဆိုတာ လွယ်တဲ့ ကိစ္စ တခုေတာ့ မဟုတ်ပါဘူး။ ကာယကံရှင်ေတွ ြကိုးစားအားထုတ်မှုေြကာင့်သာ ခုလို ကျင်းပနိုင်ခဲ့တာ ြဖစ်ပါတယ်။

ခုတပါတ် ဒီအေြကာင်း ေဆွးေနွးတင်ြပ သွားပါမယ်။

ဒီ လွတ်လပ်ြခင်း အနုပညာ ရုပ်ရှင်ပွဲေတာ်တခု ြဖစ်ေြမာက်ဖို့ စိတ်ကူးခဲ့သူကေတာ့ ေဒါ်ေအာင်ဆန်းစုြကည်ပဲ ြဖစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ စိတ်ကူးကို အကျဥ်းေထာင်က လွတ်ေြမာက်လာတဲ့ ကိုသူရ ေခါ် လူရွှင်ေတာ် ဇာဂနာကို ထုတ်ေဖာ် တိုင်ပင်ပါတယ်။ ကိုသူရက ဒီတာ၀န် သူထမ်းေဆာင်ပါ့မယ် ဆိုြပီး အေကာင်အထည် ေဖာ်ပါတယ်။ သူနဲ့အတူ လုပ်ေဖာ်ကိုင်ဖက်ကေတာ့ ဒါရိုက်တာ မင်းထင်ကိုကိုြကီးပါ။ သူတို့ နှစ်ေယာက် တိုင်ပင်ြပီးတာနဲ့ အချိန်မဆိုင်းဘဲ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ လုပ်၊ ရုပ်ရှင်ပွဲေတာ်မှာ ြပိုင်ပွဲ၀င်မယ့် ဇာတ်ကားေတွ ေပးပို့ဖို့ ဖိတ်ေခါ်ပါတယ်။ အားလံုးအေနနဲ့ အချိန်က သိပ်မရြကပါဘူး။ ရုပ်ရှင် ဇတ်လမ်းတိုေတွ မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ေတွ ဖန်တီးမယ့်သူေတွအတွက် ရက်ေပါင်း ၅၀၊ ရုပ်ရှင်ကို အကဲြဖတ် ေရွးချယ် ဆုေပးမယ့် အဖွဲ့ေတွအတွက် စုစုေပါင်းအချိန်က ၁၀ ရက်၊ ဆုေပးပွဲ ကျင်းပမယ့်ေန့က ၂၀၁၂ ဇန်န၀ါရီ ၄ ရက် လွတ်လပ်ေရးေန့။ ဒီလို ေဒါ်ေအာင်ဆန်းစုြကည်ကိုယ်တိုင် ဦးစီးကျင်းပမယ့် ရုပ်ရှင်ပွဲေတာ်အတွက် ြပိုင်ပွဲ၀င်ဇာတ်ကားေတွ ဖိတ်ေခါ်ခဲ့သည့်တုိင် အားလံုးကေတာ့ မယံုရဲရဲပါပဲ။ အစိုးရ ဆင်ဆာအဖွဲ့ြကီးစုိးတဲ့ ဒီနိုင်ငံမှာ ဒီလို ရုပ်ရှင်ပွဲေတာ် တစ်ခု ဘယ်လိုများ လွတ်လွတ်လပ်လပ် လုပ်နိုင်မှာလဲေပါ့။

2012.01.12 Film Festival